COLOFON

Copyright © 2020

Redactie & Content:

Sabina Nahar, Martijn Pool, Heleen Mengelder

Vragen, tips of content? Stuur een mail naar redactiesw@hva.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kijk op onze Start Studiejaar pagina!