BERICHTEN VANUIT HET OMT

AVG BEWUST

In een vorige Nieuwsbrief werd een artikel opgenomen over het HvA beleid t.a.v. de privacy regels. N.a.v. hiervan is enige onrust ontstaan. Dit was zeker niet de bedoeling en daarom dit aanvullende bericht. Wat kan nu wel en wat kan/mag niet in het verwerken, en delen van studentgegevens?

Belangrijk hierin is dat we ons bewust zijn van de zorgvuldigheid waarmee er gegevens worden gedeeld in klassen/groepen studenten. Voor de een spreekt dat voor zich, de ander moet hier misschien nog bewuster mee omgaan.  De basisregels die iedereen zou moeten weten zijn: - Gebruik altijd de BCC optie bij het versturen van mails aan studenten. - Vermeld, bij het versturen van studentgegevens naar collega’s, bedoeld als uitvoering van werk, altijd dat de gegevens vernietigd moeten worden na gebruik. Deze gegevens kunnen niet gedeeld worden met studenten. - Het delen van gegevens van de ene student met de andere student is niet toegestaan. - Verwerk/deel alleen relevante gegevens. Ga bewust om met gegevens.

Heb je twijfels over het omgaan, verwerken en delen van gegevens? Mail je vraag naar communicatiesw@hva.nl

BORGING & ONTWIKKELING CURRICULUM SOCIAL WORK

We zijn nu ruim een jaar onderweg met het verzorgen van onderwijs binnen de Bachelor Social work. In deze periode hebben we al veel met elkaar al geleerd en via verschillende wegen is dan ook duidelijk geworden dat het niet altijd helder is (geweest) waar de beslissingsbevoegdheid lag ten aanzien van besluiten rond om het onderwijs. Rondom de curriculum afstemmeing & besluit vorming waren er verschillende vragen die zich uiteindelijk laten samenvatten in de onderstaande drie hoofdvragen: - Hoe zorgen we ervoor dat we de komende jaren de afstemming, samenhang en de kwaliteit van het curriculum voldoende borgen? - Hoe houden we de ingezette ontwikkelkoers vast? - Hoe zorgen we ervoor dat teams voldoende ruimte ervaren om volop te blijven ontwikkelen en experimenteren De afgelopen periode hebben we gewerkt aan een document dat hierin wat hou vast dient te bieden. Bewust is er gekozen om niet alle verschillende besluiten vast te leggen (dat is een onuitputtelijke lijst) maar een volgordelijke redenatie aan te brengen die bij elk besluit gehanteerd zou kunnen worden. In dit document staat beschreven hoe gedurende studiejaar 2020-2021 en 2021-2022 de opleiding Social Work de afstemming binnen, de doorontwikkeling en de kwaliteit van het nieuw ontwikkelde curriculum vorm geeft. Hierbij wordt teamverantwoordelijkheid gekoppeld aan afstemmings overleggen, afstemming is noodzakelijk bij besluiten waar onderlinge afhankelijkheid van teams een rol speelt

Het document is gedeeld met de Portefeuillehouders Onderwijs. Ter informatie ook hier voor iedereen.

INZET EN REGISTRATIE PROFESSIONALISERINGSGELDEN

De HvA biedt medewerkers de mogelijkheid om zich gedurende hun loopbaan te professionaliseren. Door het volgen van opleidingen, cursussen, trainingen, leergangen, intervisie krijgt men de gelegenheid om het eigen functioneren te verbeteren. Met als doel zo optimaal mogelijk toegerust te zijn voor het onderwijs en onderzoek, of de ondersteuning daarvan, voor nu en in de toekomst. De HvA kiest vijf thema’s voor de professionele ontwikkeling van haar medewerkers: vakmanschap/deskundigheid, samenwerken, leiderschap, duurzame inzet van talenten en verbinding met de HvA. Hier lees je er meer over. Wat is de route voor het inzetten van professionaliseringsbudget SW? Het team maakt jaarlijks een gezamenlijk professionaliseringsplan, waarin alle opleidingswensen uit het team in beeld zijn gebracht. De aanvraag van het team wordt door de portefeuillehouder HRM, samen met de A3 van het team, ingediend bij het OMT. Mochten er daarna individuele professionaliseringsvragen ontstaan, dan stem je dat in je eigen team af. Professionaliseringsuren Elke medewerker met een dienstverband van tenminste 0,4 fte heeft het recht op 40 uur per jaar aan professionalisering (bij een kleiner dienstverband is dit minder), deze worden jaarlijks standaard op je taakoverzicht geplaatst. Daarnaast heb je DI-uren die je ook voor professionalisering kunt inzetten. Als een scholingstraject een grotere tijdsinvestering vraagt dient die investering uit eigen tijd te komen of uit een beurs. Registratie scholingswensen Zowel individuele scholing als teamscholing worden door de HR-portefeuillehouder van het team gemaild naar hrfinance-sw@hva.nl. Het kernteam registreert wie, wanneer, welke training/opleiding heeft aangevraagd. Hiermee kunnen we transparant zijn en verantwoording afleggen, zowel binnen de opleiding als naar het CvB (% scholing medewerkers per opleiding). Het kernteam HR&Finance heeft dan meteen een check, verantwoording op de facturen die voor de desbetreffende professionalisering binnen komt. Na het behalen/afronden van de scholing, dit ook graag doorgeven aan hrfinance-sw@hva.nl en de eventuele certificaten uploaden via DSPM. NB. Een uitzondering hierop is de aanvraag van een masteropleiding, dit omdat het zowel qua uren, als qua collegegeld over het algemeen gaat om een tweejarig traject wat op jaarbasis inclusief uren ongeveer 20.000 euro betreft (ons volledige opleidingsbudget voor het cluster SW is op dit moment € 250.000, dat zal wat afnemen door het teruglopend aantal studenten, dit is het budget voor ongeveer 135 medewerkers, incl. OBP). Voordat je een aanvraag voor je master indient plan je, naast het gesprek met je team, ook een afspraak met je leidinggevende om de master te bespreken. Deze aanvraag moet dus vooraf geaccordeerd zijn door je leidinggevende. Op dit moment hebben we er bewust voor gekozen om geen budgetten toe te kennen aan de teams, omdat we eerst goed in beeld willen krijgen welke aanvragen er dit jaar binnenkomen. Voel je dus vrij om professionaliseringsbudget in te zetten.

Zijn er nog onduidelijkheden? Stel je vraag bij het kernteam hrfinance-sw@hva.nl