Onderzoek diversiteit en inclusie

Als opleiding Bestuurskunde werken we aan het verbeteren van diversiteit en inclusie om een veilig en inclusief leerklimaat te creëren voor iedereen. Om dit te kunnen doen moeten we wel weten wat er speelt omtrent dit thema, welke aspecten meer aandacht nodig hebben en waar de studenten en docenten behoefte aan hebben. | Gundo Demirturkoglu |

In februari is er daarom een enquête uitgezet onder de studenten en docenten om de antwoorden op de bovenstaande vragen te achterhalen. In totaal hebben 149 studenten hieraan meegedaan. Dat is een behoorlijk aantal voor een opleiding met ongeveer 400 studenten. In dit artikel, en tevens mijn eerste bijdrage voor ons eigen magazine, deel ik de belangrijkste en meest opvallende resultaten uit de uit enquêtes.


Resultaten

Goed Laten we positief beginnen. Zoals ook te zien is in tabel 1, geeft een overgrote meerderheid van de studenten aan zich thuis te voelen bij de opleiding. Ook als we de resultaten filteren op geslacht, seksuele geaardheid, cultureel achtergrond, vooropleiding en wel/geen eerste-generatie-student zijn er geen noemenswaardige verschillen tussen groepen.

Een ander geruststellend resultaat is dat de respondenten aangeven dat er nauwelijks grensoverschrijdende opmerkingen worden gemaakt door docenten of medestudenten.

Opvallend Verder zijn er een paar andere opvallende resultaten. Zo vindt 41% van de ondervraagde studenten dat er in de klas niet genoeg rekening wordt gehouden met diversiteit. Hierin zien we een verschil tussen de studenten met en zonder migratieachtergrond. De groep met migratieachtergrond scoort lager op deze stelling en is minder positief dan de rest. De respondenten werd ook gevraagd de opleiding een rapportcijfer te geven als het gaat om de aandacht voor diversiteit en inclusie (tabel 2). Bestuurskunde krijgt een ruim voldoende van de eigen populatie. Studenten zijn iets positiever dan docenten. Het verschil tussen studenten met en zonder migratieachtergrond is ook hier te zien. Studenten met een migratieachtergrond becijferen de aandacht voor culturele & religieuze en socio-economische diversiteit significant lager dan de rest: 5,8 vs. 7,3.

Op de vraag welke aspecten van diversiteit meer aandacht moeten krijgen, zijn cultuur & religie en socio-economische positie de meest populaire antwoorden. Bijna de helft van alle respondenten hebben voor een van die twee gekozen.

Belangrijk De belangrijkste resultaten uit de enquête gaan over de vraag hoeveel ruimte er is voor de verschillende politieke opvattingen binnen de opleiding, hoe de opleiding daarmee omgaat en hoe de mensen aan verschillende kanten van het politieke spectrum met elkaar omgaan. De resultaten laten zien dat er een duidelijke behoefte is vanuit de studenten om meer aandacht te besteden aan dit thema. Dit is onderwerp is altijd een 'hot topic' geweest in het hoger onderwijs en zal hoogstwaarschijnlijk ook zo blijven de komende tijd. Het komt dan ook vaak ter sprake, zowel in de klas als daarbuiten. Het is nu voor het eerst dat we in cijfers kunnen uitdrukken wat er speelt en waar behoefte aan is. De respondenten zijn gevraagd om zichzelf te plaatsen op het politiek spectrum, waar bij 1 links en 10 rechts is. Figuur 1 weergeeft hoe de 149 respondenten verdeeld zijn over het spectrum. Hoe donkerder een blokje is, hoe meer respondenten daar zitten.

Dankzij deze verdeling kunnen we ook zien wat relatie is tussen iemands plek op het politiek spectrum en zijn/haar antwoorden op de stellingen. In figuur 2 zijn de antwoorden (y-as, 1=helemaal niet, 5=helemaal wel) op de stelling ''de inhoud van de colleges is politiek neutraal'', verdeeld over het spectrum. We zien een dalende lijn van links naar rechts. Betekenis: hoe rechters iemand staat op het politiek spectrum staat des te minder h/zij de colleges politiek neutraal vindt. Volgens statistische analyse is er dus een (negatieve) correlatie tussen iemands politieke voorkeur en deze stelling.

Verdere opvallende resultaten over politieke opvattingen • 40% van de 2e, 3e en 4e jaar studenten vindt dat er sprake is van polarisatie op basis van politieke voorkeur (30% van alle respondenten). • 25% van de 2e, 3e en 4e jaar studenten vindt dat er geen ruimte is voor alle politieke opvattingen. • 36% vindt de colleges niet politiek neutraal. • Rechtse studenten uiten minder vaak hun eigen mening tijdens de colleges. Ook uit de antwoorden op de vraag wat de belangrijkste uitdaging is voor de opleiding omtrent D&I, komt dit thema sterk naar voren. Veel studenten geven aan dat er meer aandacht en ruimte moet zijn voor vaardigheden om met elkaar het gesprek aan te gaan over maatschappelijke vraagstukken. 55% wil in de colleges vaker met medestudenten over maatschappelijke vraagstukken spreken. Tot slot... De enquête heeft meer dan 100 pagina's aan resultaten opgeleverd. In dit artikel zijn de meest opvallende en de belangrijkste gepresenteerd. Als opleiding gaan wij aan de slag met deze bevindingen. De plannen zijn in de maak! Daarnaast zijn dit nog maar cijfers, er hoort een verhaal bij. Hierbij ook mijn oproep om daaraan bij te dragen met je eigen verhaal, observaties en ideeën. Weet ons te vinden als je iets wil delen en je bijdrage wil leveren. Gundo Demirturkoglu.