Wc-krant opleidingscommissie CMV, MWD, SPH en SW Nummer 3 februari - maart 2021

nieuwe oc leden • Hallo! Mijn naam is Kelly Konst, ik ben een tweedejaarsstudent van de opleiding Social Work profiel zorg vt. Ik heb een bestuursfunctie bij studievereniging Octavia en sinds november ben ik lid van de opleidingscommissie. Ik kijk er ontzettend naar uit om mee te denken over verbeteringen binnen de studie en dat ik hierin echt een verschil kan maken. • Bianca Engberink is de OC komen versterken vanuit het ondersteunend personeel. Daar zijn we erg blij mee, want dat was een ontbrekende schakel naast student- en docentleden. Bianca is ook secretaris van de examencommissie SW, waardoor ze een fijne verbindingspersoon is. Voortgang speerpunten studiejaar 2020-2021 1. Begroting en Studievoorschotsmiddelen (Ben, Rhona) De volgende acties worden ondernomen in aankomende drie maanden: We gaan signalen verzamelen en evalueren rondom de teamtaakuren van de docententeams SW. Verhoudingsgewijs gaat het om veel uren vanuit de SVM. Hoe wordt dit geborgd en geëvalueerd? Wat is redelijk qua urenverdeling per team? Is het ook mogelijk dat uren die overblijven naar het primaire onderwijs gaan? Ook wordt inbreng gevraagd van de docententeams en studenten over wat wensen zijn rondom de besteding van de SVM. Deze middelen gaan we ook voor dit studiejaar monitoren, evalueren en bespreken met het OMT. 2. (Kwaliteit van) blended learning onderwijs (Atisha, Mat, Victor) Wij wachten af of de implementatie van de verbeterpunten voor BrightSpace in semester 2 naar wens zijn. En we gaan ons bezig houden met de vraag of het huidige programma Social Work er wel voor zorgt dat studenten genoeg theoretische bagage meekrijgen. 3. Werkdruk docenten en studeerbeleving studenten (Annet, Marijn, Saskia) De OC-enquete is afgenomen onder alle studenten jaar 1 t/m 4 en de hogerejaars. De uitkomsten worden binnenkort bekend. Naar aanleiding van de uitkomsten organiseert de OC vervolgens enkele focusgesprekken en gaat zij in gesprek met OMT en docententeams. We zijn actief met het verkrijgen van een OC-tegel op BrightSpace voor een betere zichtbaarheid. De komende maanden willen we besteden aan het voorbereiden van een betere zichtbaarheid van de OC op de 4e verdieping van het WBH (voor als we daar weer fysiek mogen rondlopen). 4. Uitfaserende opleidingen (Sam, Annet) De OC houdt nu elke maand een digitaal spreekuur voor studenten van CMV, MWD en SPH. Deel jouw ervaring met de opleiding en kom naar het spreek-je-ook-uit-spreekuur! Elke eerste maandag van de maand van 12:00-13:00 uur via MSTeams. De link komt steeds op BrightSpace te staan. Vragen, tips of signalen? Wij ontvangen ze graag! Mail naar ocsocialwork@hva.nl.