Wc-krant opleidingscommissie CMV, MWD, SPH en SW Nummer 4 april - mei - juni 2021

Studentlid uit jaar 1 gezocht!! De OC zoekt studenten uit jaar 1. Meld je met een korte motivatie aan via ocsocialwork@hva.nl en draai een poosje mee om te zien of dit iets voor je is!

Onderwijs-en Examenregelingen (OER) voor 2021-2022 Ook dit jaar zijn de OER’en weer grondig doorgenomen door de OC Social Work. - Het was de laatste keer dat we als OC de drie OER’en van SPH, CMV en MWD lezen. De OC heeft met name intensief meegedacht over het stroomschema dat opgenomen is in de OER’en en studenten van deze drie uitfaserende opleidingen helpt om inzicht te krijgen in de meest succesvolle studieroute (wel/niet overstappen naar Social Work). - Over de OER van Social Work heeft de OC een aantal adviezen gegeven die gedeeltelijk overgenomen zijn. Een aanvullend advies betrof het communiceren over het doorstroomschema van jaar 2 naar jaar 3, waarin de routes met het aantal behaalde EC zichtbaar worden. (Kwaliteit van) blended learning onderwijs en Werkdruk docenten en studeerbeleving studenten In april heeft de OC panelgesprekken gevoerd met studenten van de opleiding Social Work. De volgende thema’s stonden centraal: de kwaliteit van de opleiding, de coronacrisis en de consequenties hiervan, verhouding profielonderwijs en de sociale agenda, theorie en praktijk, niveau praktijkplek en de integrale opdracht. De opkomst was helaas niet zo hoog, maar er is toch relevante informatie opgehaald om de opleiding te blijven verbeteren. De verkregen informatie wordt nu door ons geanalyseerd en de conclusies bieden we aan de opleidingsmanagers, het curriculumteam en de docententeams aan en komt op de algemene SW-tegel op BrightSpace. Nogmaals dank aan de studenten die hebben bijgedragen aan de panelgesprekken! Onder docenten is, in samenwerking met de Deelraad van de faculteit Maatschappij en Recht, een korte enquête gehouden over hun ervaringen met het werken in ResultaatVerantwoordelijke Teams. Naar aanleiding hiervan is een kort rapport aan het Opleidingsmanagement gestuurd. Begroting en Studievoorschotsmiddelen (SVM) Alle hogescholen en universiteiten krijgen sinds 2018 geld van het ministerie OCW om te investeren in de kwaliteit van onderwijs: studievoorschotsmiddelen. Deze plannen moeten verbonden zijn aan een of meer van de volgende thema’s: - Intensiever en kleinschalig onderwijs - Onderwijsdifferentiatie - Professionalisering van docenten - Passende en goede onderwijsfaciliteiten - Meer en betere begeleiding van studenten - Studiesucces, waaronder doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen (rijksoverheid, z.j.).

De SVM zijn bij Social Work verdeeld over de docententeams op basis van de studentaantallen. Elk team kan hiervoor een plan indienen. De OC heeft instemmingsrecht in de besteding van de SVM en is daarom direct betrokken bij de goedkeuring van de plannen die ingediend worden. Er zijn al een aantal mooie plannen ingediend. Ook de komende jaren komen SVM beschikbaar. Heb je ideeën over waar de middelen aan besteed zouden kunnen worden, schrijf een kort advies en stuur dit naar ocsocialwork@hva.nl.